Hem / Träna och Tävla / Så funkar parasport / Söka licens inom parasport

Söka licens inom parasport

Virtus

För idrottare som vill söka nationell eller internationell Virtuslicens så är det Parasportförbundet som administrerar detta, oavsett om det gäller en idrott som tillhör Parasport Sverige eller om det tillhör ett annat Specialidrottsförbund. 

Processen för att söka licens ska gå genom flera instanser innan den kan skickas in till Virtus för godkännande. Därför måste man räkna med att handläggningstiden för Virtuslicenser är ca 6 månader. Klicka HÄR för att se en lathund med de olika stegen samt länk för att fylla i det formulär som påbörjar ansökningsprocessen.

För Virtus II3-licens, dvs för utövare med endast neuropsykiatrisk funktionsnedsättnnig (NPF), dvs EJ intellektuell funktionsnedsättning, har vi något kortare handläggningstid då en särskild psykologbedömning ej behöver göras. För att ansöka om virtuslicens för dessa utövare (NPF) vänligen fyll i denna länk: https://form.typeform.com/to/tQvbiEe5

För idrottsutövere som tävlar inom parasport Sveriges idrotter

För idrottsutövare som tävlar i Parasportförbundets idrotter ska licens lösas.

Samtliga mästerskapstävlingar har licenskrav. Med mästerskapstävlingar avses Svenska Mästerskap (SM, JSM) och Distriktsmästerskap (DM, JDM) samt eventuella kvalificeringstävlingar till dessa. Vid övriga tävlingar inom Sverige bestämmer arrangören om licens erfordras. Förutom ovanstående krävs även licens vid all landslagsrepresentation. Vid övriga tävlingar bestämmer IK och/eller arrangören om licenskrav. Detta ska i så fall anges i inbjudan.

Försäkring

Licens gäller kalenderår och innefattar även olycksfallsförsäkring i samband med träning, tävling samt resor till och från dessa. Information om försäkringen på Folksams hemsida hittar du här.

Att söka licens

Registrering Idrottonline & Medicinska Kort

 • Licensens giltighet är ett kalenderår. Utövare söker genom sin förening licens hos Parasport Sverige i den/de idrotter hen ämnar tävla i under kalenderåret.
 • Nyregistreringar söks av idrottarens förening via licensmodulen i IdrottOnline.

Vid Nyregistrering, det vill säga om inte idrottaren har haft licens tidigare, ska det obligatoriska medicinska kortet skickas in separat till Svenska Parasportförbundet, som inscannad fil via e-post till This is a mailto link eller med post.

Hanteringen blir enklast om medicinskt kort skickas från föreningen ungefär samtidigt som licens söks.

Medicinska kort

 • Idrottare med rörelsenedsättning (R) - ladda ner medicinskt kort 1 som ska fyllas i av läkare eller sjukgymnast.
 • Idrottare med synnedsättning (S) - ladda ner medicinskt kort 2 som ska fyllas i av syncentral eller ögonläkare.
 • Idrottare med intellektuell funktionsnedsättning (I) och idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (N) - ladda ner medicinskt kort 3 som ska fyllas i av LSS-handläggare,psykolog, skolsköterska, skolläkare, lärare särskola eller förälder.

Omregistrering av licenser ska göras via licensmodulen i IdrottOnline.

OBS! Idrottonline har ibland problem med funktionen ”omregistrering”. Det går då bra att göra en ”Nyregistrering” istället. Om idrottaren har haft licens tidigare så behöver EJ Medicinskt Kort skickas in på nytt.

Ansökningsperiod & Handläggning

Efter skickad ansökan behandlar Svenska Parasportförbundet licensen och föreningen kan i systemet se licensensstatus. I de fall medicinskt kort saknas (se ovan) kommer licensansökan att avslås. Licensen kan också avslås av andra skäl, till exempel om föreningens medlemsavgift till förbundet ej är betald.

 • Ansökningsperioden öppnar 1 december året innan det licensår som licensen söks för. Man kan även söka licens löpande under året. 
 • Handläggningstiden för licensärenden är 30 dagar.

Protester & Omklassificering

 • Om en idrottare anser sig ha blivit placerad i felaktig klass, eller vars funktionsnedsättning förändras, kan begära omklassificering. Detta sker genom att kontakta This is a mailto link.
 • Idrottare som önskar omklassificering måste styrka detta med att skicka in ett nytt medicinskt kort.
 • Vid en omklassifcering är det Parasport Sveriges medicinska kommitté som handlägger ärendet.

Fram tills licensinnehavaren och dennes förening erhållit skriftligt besked om eventuell ändring av klass, gäller den gamla klassen. Klassindelningen framgår av respektive idrotts regler.

Kostnad & Betalning

En licens oberoende av antal idrotter kostar 250 kr.

Då licensen är godkänd skickar Parasportförbundet faktura till föreningen på godkända ansökningar. Betala aldrig för licensen i förväg! Vid betalning ange alltid fakturanummer som betalningsreferens. Om betalning inte erhållits inom föreskrivet datum skickas påminnelse med påminnelseavgift.

Vid övergång från en förening till en annan, betalar den nya föreningen den nya licensen.

 

Representation 

 • Licensierades licensnummer är samma nummer som personens idrottsID i IdrottOnline (IID00XXXXXX).
 • Listor på licensierade (med klassning) i den egna föreningen tar föreningen själv ut från systemet. Se manualen.

Om tävlande önskar representera olika föreningar i olika idrotter, ska licens sökas av respektive förening. Vid övergång till ny förening måste den nya föreningen göra en ny licensansökan. Inget medicinskt kort behöver skickas in.

Vid föreningsbyte ska övergångsanmälan göras, karenstiden är 30 dagar. Blankett för övergångsanmälan hittar du här.

Representationssbestämmelserna i sin helhet finns beskrivna i Tävlingsbestämmelser som hittas här.

 

Support

RF/IdrottOnlines manual här. 

För tekniska frågor rörande till exempel öppning av IdrottOnlinesida, inloggningsuppgifter, medlemsregistrering kontakta RF:s idrottssupport  här tel 08-6996150.

Övriga frågor angående licensärenden kontakta This is a mailto link