Gå till innehåll
Visselblåsartjänst
Parasport Sverige
Parasport Sverige

Vår historia

Allt börjar med en idé

Någon gång i mitten av 1960-talet bestämde vännerna Alf Nygren (till vänster i bilden) och Bengt Nirje (till höger) att de skulle bilda ett handikappidrottsförbund. Det var starten på en spännande resa som ledde fram till det som i dag heter Parasport Sverige.

Förbundet bildas – och utvecklas

Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF) bildades i maj 1969 och i november samma år valdes förbundet in i Riksidrottsförbundet (RF) som 50:e specialidrottsförbund. I maj 2007 bildades Sveriges Paralympiska Kommitté, som en del av SHIF (SHIF/SPK). 2015 beslutade förbundsmötet att Svenska Handikappidrottsförbundet skulle byta namn till Svenska Parasportförbundet.

Historisk forskning

Handikappidrottens (det vi idag kallar parasport) historia startade några decennier innan SHIF:s bildande.

Inom ramen för förstudien "Sveriges handikappidrotts historia Pdf, 96.5 kB, öppnas i nytt fönster." Pdf, 96.5 kB, öppnas i nytt fönster. genomfördes under 2008 och 2009 en forskningsinsats om handikappidrottens organisatoriska historia för tiden 1950 fram till maj 1969, då SHIF bildades. Forskningen omfattade studier i de historiska arkiven på Riksarkivet, hos Folksam och SHIF. Dessutom hämtades information från tidningarna Svensk VanföreTidskrift och Korporationsidrottsförbundet.

Den information som nu finns sammanställd är unik. Ingen tidigare forskning finns dokumenterad. Genom forskningsrapporten kan vi få en ökad förståelse för parasportens förutsättningar i ett historiskt perspektiv och dagens spännande positiva utveckling.

Det betyder också att den väsentliga skillnaden mellan en intresseorganisation och en folkrörelse, eller om man så vill skillnaden mellan att idrott organiseras av en handikapporganisationer eller av idrottsrörelsen, blir tydligare.

Handikappidrottshistoriska föreningen

Den 31 mars 2007 bildades Handikappidrottshistoriska föreningen (HIHF), som arbetar i samverkan med Parasport Sverige. Föreningens syfte är att beskriva och dokumentera den svenska handikappidrottens historia från tidigt 50-tal och framåt.

Föreningen har enligt stadgarna Pdf, 11.6 kB, öppnas i nytt fönster. att i samverkan med Parasport Sverige

  • utifrån ett historiskt perspektiv sprida kunskap om idrott för funktionshindrade och kännedom om dess utveckling, framgångar och motgångar
  • upprätta och administrera en Parasportens Hall of Fame för att synliggöra remarkabla insatser av enskilda utövare och ledare och hedra dess upphovsmän och kvinnor
  • inspirera och främja parasportshistorisk verksamhet och forskning bland enskilda och organisationer
  • verka för insamling, bearbetning och dokumentation av parasporthistoriskt källmaterial
  • följa och informera om utvecklingen nationellt och internationellt.

Verksamheten är i nuläget vilande. Eventuella ärenden hanteras av Parasport Sveriges styrelse. För den intresserade finns protokoll upprättat vid bildandet Pdf, 17.9 kB, öppnas i nytt fönster.och interimsstyrelsens "verksamhetsberättelse" Pdf, 27.7 kB, öppnas i nytt fönster. för tiden juni 2004 till mars 2007.

Publicerad:

Uppdaterad:

Om oss

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuella funktionsnedsättningar inom 11 idrotter. Vi leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.