Gå till innehåll
Västmanlands Parasportförbund
Västmanlands Parasportförbund

GDPR

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter

Inledning

Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn för behandling av personuppgifter beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.

Integritetspolicyn riktar sig till dig som anställd eller konsult, förtroendevald, deltagare på utbildning eller arrangemang, stipendiat, aktiv inom idrottsrörelsen, hyresgäst eller till dig som på något annat sätt kommer i kontakt med idrottsrörelsen.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Södermanlands Parasportförbund (878001-4505) (nedan kallad förbundet) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för förbundets verksamhet. I förekommande fall är förbundet gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med SF, SDF och IF.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att förbundet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Förbundet finns till för specialförbundens medlemsföreningar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service förbundet tillhandahåller. Det handlar exempelvis om utbildningsadministration, informationsutskick, ekonomiska transaktioner och statistik.

Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Ingår avtal med oss
 • Har en fråga och/eller kontaktar oss
 • Anmäler dig till någon av våra utbildningar
 • Är anställd, konsult eller förtroendevald
 • Söker jobb hos oss
 • Besöker våra hemsidor och accepterar cookies
 • Deltar i konferens eller annan mötesplats
 • Deltar i aktivitet som ligger till grund för statistik och uppföljning
 • Nyttjar våra tjänster eller applikationer
 • Beställer en produkt av oss
 • Registreras som kontaktperson för befintlig eller potentiell kund, partner eller leverantör
 • Registreras som kontaktperson hos oss för din organisation
 • Hantering av medlemskap i idrottsrörelsen
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlemsföreningar och enskilda medlemmar i föreningar
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Förbundet kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbund och/eller specialdistriktsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och din idrottsförening/förbund. Om förbundet måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du representerar förbundet internationellt. Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Förbundet har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom förbundets verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap

Avtal

Administration

Avtal

Deltagande och administrering av Förbundets utbildningsverksamhet

Allmänt intresse vid statsbidrags-finansierad utbildning. Avtal för övriga utbildningsaktiviteter.

Ansökan om bidrag

Avtal och rättslig förpliktelse

Deltagande i förbundets tävlingsverksamhet

Avtal och rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Kontakt med föreningar och förbund

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning eller samtycke (i

förekommande fall)


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund, exempelvis för att fullgöra våra åtaganden i avtal eller i enlighet med gällande lagstiftning. Detta innebär exempelvis att vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal. Vi sparar även dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, exempelvis för att efterleva kraven i gällande bokföringslagstiftning.

Vi genomför en årlig bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår eller om det finns lagkrav på att spara dina personuppgifter. Om inte ändamålen kvarstår eller annat lagkrav gör att vi måste bevara dina personuppgifter ska personuppgifterna raderas. Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina personuppgifter. Förbundet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får förbundet ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Det är den personuppgiftsansvarige som ska tillse att du kan utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Förbundets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. Länk till annan webbplats.

Om du vill veta mer

Har du frågor om Förbundets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du stefan.andersson@parasport.se

integritetspolicy-för-PSS, Västmanland..docx Länk till annan webbplats.

Publicerad:

Uppdaterad:

Vill ni bli vår partner och synas här? Kontakta oss!