Hem / Driva och utveckla / Idrottsförbund / Nivåer av stöd till förbund

Parasport Sveriges stöd till idrottsförbund

Parasport Sverige arbetar sen ett par år tillbaka tillsammans med Riksidrottsförbundet för att identifiera hur svensk idrottsrörelse kan bli mer inkluderande för personer med funktionsnedsättning, och vilken typ av roll och stöd som förväntas av Parasport Sverige i processen. 

Under 2020 gjordes en kartläggning av det nuvarande kompetensstödet Parasport Sverige ger andra idrottsförbund. Total har ett 50-tal idrottsförbund fått stöd från Parasport Sverige under verksamhetsperioden. Stödet kan delas in i tre nivåer: 

Nivå 1 – stöd i enstaka frågor eller mindre, avgränsade aktiviteter. 

Till exempel kan det gälla råd om materialinköp, justeringar av regelverk för att skapa rättvisa tävlingsförutsättningar, eller kontaktförmedling till aktiva eller andra samarbetsorganisationer. Stödet ges då person-till-person mellan Parasport Sverige och idrottsförbundet. Denna typ av frågor kommer både till förbundet, distrikt, och föreningar. 

Nivå 2 – mer ingående erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. 

Det kan till exempel vara förbund som Parasport Sverige utbyter utbildningstillfällen, nätverksträffar eller evenemang med. På denna nivå pågår kontakt under en längre period än bara enstaka tillfällen, och ofta etableras en nära kontakt mellan parterna som sen byggs vidare på. 

Nivå 3 – idrottsförbund som gör omfattande satsningar för inkluderad idrott. 

Här ingår till exempel överlämning av idrotter från Parasport Sverige till specialidrottsförbund. Överlämningen kallas för inkluderingsprocessen, och pågår just nu i 13 idrotter. På denna nivå finns också större, fleråriga satsningar så som större projektverksamheter eller andra former för samarbetsavtal.  

Parasport Sveriges unika kompetenser är: 

  • Utbildning och kompetensstöd i idrott och funktionsnedsättning.
  • Rekrytering.
  • Tillgänglighet.
  • Inkludering inklusive tävlingsregler.
  • Klassificering och medicinskt stöd.
  • Nätverk med funktionsrättsorganisationer och myndigheter.
  • Paraelitstöd och elitutveckling.

Här hittar du det samlade kompetensstöd som Parasport Sverige erbjuder andra idrottsförbund. Sidan uppdateras i takt med att stödet utökas.

Vill du veta mer?