Hoppa till sidans innehåll

Vanliga frågor


På den här sidan har vi svarat på några av de vanligaste frågorna som Riksidrottsförbundet fått från förbund och föreningar gällande de nya bestämmelserna. Om du inte hittar svar på just din fråga går det bra att mejla till This is a mailto link.


Allmänt om dataskyddsförordningen

Vad innebär det att föreningen självmant ska informera de registrerade?

Den registrerade har rätt att få information när vederbörandes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av föreningen både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. En sammanställning av vilken information som ska ges till den registrerade finns i mall för integritetspolicy under "Utbildning, stöd och mallar". I mallen kan föreningen enkelt fylla i hur föreningen behandlar personuppgifter. Integritetspolicyn bör publiceras på föreningens hemsida och länkas till i samband med svarsmejl via e-post. 

Visa svar

Dölj svar

Vad innebär det att föreningen måste ha en laglig grund för behandling av personuppgifter?

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en laglig grund. De lagliga grunderna är avtal, uppgift av allmänt intresse, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, skydda den registrerades grundläggande intressen, myndighetsutövning och samtycke. 

Förutom kravet på rättslig grund måste behandlingen också uppfylla övriga bestämmelser i förordningen. Exempelvis måste föreningen följa de grundläggande principerna och tillvarata individens rättigheter. 

Visa svar

Dölj svar

Vad kan idrottsföreningarna göra?

I alla led inom idrotten behandlas personuppgifter i olika sammanhang. Redan nu bör föreningen:

 1. Skapa medvetenhet om Dataskyddsförordningen
   
  Ni bör försäkra er om att beslutsfattare och nyckelpersoner inom er organisation är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av Dataskyddsförordningen.

 2. Planera för implementering under 2018

  Ni bör planera för att med stöd av uppförandekod och instruktioner implementera Dataskyddsförordning under 2018.
   
 3. Kartlägga organisationens behandling av personuppgifter

  Ni bör kartlägga vilka personuppgifter organisationen hanterar, på vilket sätt personuppgifter behandlas, vilka som har tillgång till personuppgifter samt i vilka system personuppgifter behandlas.

Visa svar

Dölj svar

Vad finns det för stöd för idrottsföreningar och förbund?

I den uppförandekod som RF tar fram kommer föreningar och förbund att få vägledning i hur personuppgifter kan behandlas.

RF arbetar både med stöd som ska underlätta föreningars arbete med Dataskyddsförordningens regler och med anpassningar i IdrottOnline. Exempelvis tar RF fram mallar för policys kring IT- och informationssäkerhet, åtgärdsplan för personuppgiftsincident, registerförteckning, formulär för begäran av registerutdrag etc.

Visa svar

Dölj svar

Hur påverkar den nya lagstiftningen idrotten?

För idrotten innebär det hårdare regler kopplat till vilka personuppgifter som får behandlas och på vilket sätt personuppgifter behandlas inom en organisation. Det påverkar samtliga ställen där personuppgifter finns såsom medlemsregister, tävlingssystem, resultatlistor, licenshantering, e-post och hemsidor eller liknande.

Eftersom personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person går det således inte att göra en uttömmande lista på allt som anses vara personuppgifter. Några exempel är namn, personnummer, e-postadresser, bilder, telefonnummer och adress.

Visa svar

Dölj svar

Hantering och publicering av bilder

Vad gäller vid bildpublicering på föreningens hemsida och sociala medier?

När det gäller publicering av material på föreningens hemsida och sociala medier sker det som utgångspunkt med stöd av en intresseavvägning. För det krävs att föreningens intresse av att publicera bilder för att exempelvis visa upp föreningens verksamhet väger tyngre än det intresse personerna på bilderna har av skydd för sina personuppgifter. Inför bild-publicering ska föreningen dokumentera sitt resonemang avseende avvägningen mellan föreningens och individernas intressen. 

Inget material som upplevs kränkande av den som berörs av behandlingen får publiceras, varken på hemsidan eller i sociala medier. Om föreningen tillkännages att något material upplevs som kränkande för individen som berörs av behandlingen, ska detta material omedelbart avpubliceras. Detta gäller om avpublicering rimligen kan ske med hänsyn taget till föreningens organisation. När det gäller publicering av barns personuppgifter på hemsida eller sociala medier kan det vara lämpligt att inhämta samtycke från vårdnadshavare. 

Mer information finns i instruktionen för behandling av ostrukturerat material under fliken "Utbildning, stöd och mallar". 

Visa svar

Dölj svar

Medlemskap

Hur är det för barn och ansökan om medlemskap i förening: måste målsman godkänna för barn upp till 18 år?

Ja, inom idrottsrörelsen ingås avtal om medlemskap för personer under 18 år av vårdnadshavare. Avtalet ingås genom att vårdnadshavaren erlägger barnets medlemsavgift och därigenom accepterar villkoren för medlemskap i idrottsföreningen. Den lagliga grunden för behandling av barns personuppgifter inom ramen för medlemskap är avtal. 

Visa svar

Dölj svar

Krävs skriftligt godkännande av medlemsavtalet eller kan det vara muntligt?

Det krävs inget skriftligt godkännande av medlemsavtalet. Medlems ingående av avtal med föreningen sker när medlemsavgiften inbetalas till föreningens konto. Genom inbetalning av medlemsavgiften anses medlemmen ha accepterat villkoren för medlemskap i föreningen och det har uppstått ett avtal mellan medlemmen och föreningen. 

Visa svar

Dölj svar

Måste vi ta in samtycke från alla medlemmar?

Nej, men ni behöver ha en laglig grund för all behandling av personuppgifter. Samtycke är enbart en av flera andra lagliga grunder. Exempelvis är avtal en laglig grund för behandling av personuppgifter inom ramen för medlemskapet. 

Föreningen ska enbart i undantagsfall stödja behandling av personuppgifter på samtycke. Att administrera samtyckesinhämtning, ändringar och eventuella återkallelser kan innebära en stor arbetsbörda för föreningen. Samtycke ska som utgångspunkt enbart inhämtas om det inte finns någon annan tillämplig grund för er personuppgiftsbehandling.

Visa svar

Dölj svar

Tävling

Måste en leverantör av tävlingssystem ha biträdesavtal med organisation som arrangerar tävling? 

Om leverantören behandlar personuppgifter för tävlingsarrangörens räkning ska ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. En systemleverantör behandlar som utgångspunkt personuppgifter för kundens räkning. 

Mer information om personuppgiftsbiträdesavtal finns i instruktionen för personuppgiftsbiträdesavtal under fliken "Utbildning, stöd och mallar". 

Visa svar

Dölj svar

Vad gäller vid publicering av resultatlistor?

Föreningen behöver informera alla registrerade innan publicering av resultatlistor sker. Resultatlistorna ska inte innehålla mer personuppgifter än vad som behövs för ändamålet med publiceringen. Exempelvis bör resultatlistor aldrig innehålla fullständiga personnummer. Om en individ begär att bli raderad från en publicerad resultatlista bör föreningen ha rutiner för att anonymisera den individens personuppgifter i resultatlistan. 

Visa svar

Dölj svar

Utbildning

Måste också kursanmälan ha ett godkännande av avtalet? 

Statsbidragsfinansierad utbildning kan stödjas på den lagliga grunden uppgift av allmänt intresse. Att anmäla sig till och delta i en utbildning kan även ses som ett ingående/fullgörande av avtal. Om avtal eller allmänt intresse är den lagliga grunden krävs inte ett särskilt skriftligt godkännande av avtalet. Observera dock att det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att informera om hur personuppgifter kommer att behandlas inom ramen för utbildningen och säkerställ att det finns en laglig grund för behandlingen. 

Visa svar

Dölj svar

Måste uppgifter som har getts i samband med kurs raderas efter tillfället hållits?  

Det kan finnas ändamål för föreningen att spara personuppgifter även efter att ett utbildningstillfälle har genomförts. Exempelvis vid statsbidragsfinansierad utbildning finns krav på återrapportering avseende deltagartillfällen, antalet deltagare etc. Det kan också finnas ändamål kopplade till vidareutbildning, fortsättningskurser osv. 

Visa svar

Dölj svar

GDPR och IdrottOnline

Hur stödjer IdrottOnline individens rättigheter inom GDPR?

I IdrottOnline kommer vi i maj 2018 att lansera nya funktioner på min sida för att tillgodose individens rättigheter. På min sida kommer individen kunna:

 • generera ett registerutdrag för uppgifter inom IdrottOnline
 • exportera sina uppgifter (dataportabilitet)
 • begära utträde/att bli borttagen från ett medlemsregister
 • se om det finns aktiva integrationer kopplat till organisationer där individen är medlem. 
 • läsa om syfte och behandling som sker inom IdrottOnline (rätt till information)

Redan idag kan man själv uppdatera sina kontaktuppgifter (rätt till rättelse).

Visa svar

Dölj svar

Behöver föreningar/förbund teckna personuppgiftsbiträdesavtal för användadet av IdrottOnline?

Det behövs inte skriva några separata avtal mellan idrottsföreningar, specialidrotssförbund och RF/SISU för användandet av IdrottOnline. Detta då Datainspektionens beslutat att RF, specialidrottsförbund och respektive idrottsförening är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen inom IdrottOnline.

Däremot kan det behöva teckans teckna avtal med externa leverantörer som hanterar era personuppgifter.

Visa svar

Dölj svar

Hur påverkas funktioner i IdrottOnline av nya dataskyddsförordningen?

Arbetet med att säkerställa att Idrottonline lever upp till kraven för GDPR har pågått under hela 2017 och kommer fortlöpa under 2018.

I augusti 2017 implementerades de första förändringarna inom IdrottOnline och fram till årsskiftet 2018 kommer anpassningar ha gjorts inom applikationerna Organisation, Person, Grupp, Integration och Inställningar inom IdrottOnline Administration. Utöver detta har vi även gjort anpassningar inom Idrottsmedel samt Utbildning.

Även 2018 kommer anpassningar inom IdrottOnline att fortlöpa, nästa steg är bl.a. att se över funktionalitet kopplat till individen, t.ex. ett registerutdrag. Vi anger löpande rapportera om vad som lanseras inom IdrottOnline på www.idrottonline.se/nyheter

Visa svar

Uppdaterad: 07 MAJ 2018 12:08 Skribent: Anna Carin Ahlquist
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Västra Götalands Parasportförbund
Pjäshallen, Övre Kaserngården 8
415 27 Göteborg

Besöksadress:
Övre Kaserngården 8
415 27 Göteborg

Kontakt:
Tel: +4631431893, +4631432256
E-post: kansliet.vg@paraspor...