Hoppa till sidans innehåll

Våra stadgar


En nedladdningsbar version kan du även hitta här

 

 

 Stadgar

för

Parasport Gävleborg

 

 

 

 

 

Fastställda av SDF-möte 160320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Stadgar för Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)
 

1 Kap        Allmänna bestämmelser

 

1 §   Uppgift/Ändamål

 

Parasport Gävleborg (SDF) ska, enligt dessa stadgar och Svenska Parasportförbundets och Sveriges Paralympiska Kommittés (Parasport Sverige) stadgar, såsom Parasport Sveriges regionala organ ha en verksamhet som främst inriktas på de idrotter som organiseras och administreras av Parasport Sverige.

 

Förbundet har även till uppgift att:

 

*    Med idrott som medel, medverka till främjande av fostran, utveckling, utbildning och re-/habilitering hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

 

*    Med idrott som medel, medverka till främjande av vidareutveckling och re-/habilitering hos vuxna personer med funktionsnedsättning.

 

*    Genom samarbete med idrottsrörelsen och andra folkrörelser och samhälleliga

organ verka för störst möjliga ändamålsenliga integration samt ökad kontakt, gemenskap och solidaritet.

    

2 §   Sammansättning

 

Parasport Gävleborg omfattar de föreningar som är med­lemmar i Parasport Sverige, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

 

3 §   Verksamhetsområde

 

Parasport Gävleborgs verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som enligt 6 kap. 2 § Parasport Sveriges stadgar omfattar Gävleborgs län.

 

4 §   Stadgar

 

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF‑mö­te och ska godkän­nas av Parasport Sverige.

 

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

5 §   Beslutande organ

 

SDFets beslutande organ är SDF‑mötet, extra SDF‑möte och SDF‑styrel­sen.

 

SDF‑styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciel­la verksamheter inom SDF‑styrelsens arbetsområde.

 

6 §   Verksamhets‑ och räkenskapsår samt arbetsår

 

SDFens verksamhets‑ och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

 

SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet till och med påföljande ordinarie möte.

 

7 §   Sammansättning av styrelse m.m.

 

SDFen ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer, och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

 

Jämställdhet ska också eftersträvas i delegationer för sådan organisation, där fler än en person ska ingå.

 

8 §   Firmateckning

 

SDFets firma tecknas av SDF-styrelsen eller, om den så beslutar, av två sty­rel­seledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

 

9 §   Skiljeklausul

 

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF eller förbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller RFs stadgar, avgöras av idrottens skiljenämnd enligt 2 kap. 8 § RFs stadgar.

 

 

10 § Upplösning av förbundet

 

Efter samråd med Parasport Sverige kan SDF-möte upplösa förbundet genom beslut härom med 2/3 majoritet. I beslut om upplösning av förbundet ska anges att förbundets tillgångar ska an­vändas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

 

 

2 Kap        SDF‑mötet (Årsmöte)

 

1 §   Tidpunkt och kallelse

 

SDF‑mötet (årsmötet), som är SDFets högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 april på tid och plats som SDF‑styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF‑möte pågår.

 

Kallelse till SDF-mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom meddelande i förbundets kungörelseorgan senast sex veckor före mötet och genom brev till föreningarna senast två månader före mötet.

 

Förslag till föredragningslista, verksamhetsberättelser, årsredovisning/årsbokslut,

revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska av SDF-styrelsen tillställas föreningarna senast två veckor före SDF-mötet.

 

 

2 §   Motioner att behandlas av SDF-mötet

 

Motioner att behandlas av SDF‑mötet ska vara SDF‑sty­relsen tillhanda senast sex veckor före mötet.

 

Rätt att inge motion tillkommer SDF tillhörande röst­berättigad förening.

 

 

3 §   Sammansättning och beslutsförhet

 

SDF‑mötet består av ombud för föreningar inom distriktet. Ombud ska vara medlem i en förening och får endast representera en förening samt får inte vara leda­mot av SDF-styrelsen.

 

Varje förening äger rätt att utse två ombud för det först påbörjade 50-talet medlemmar, därefter ytterligare ett ombud för varje därutöver påbörjat 50-tal medlemmar, dock sammanlagt högst sex ombud.

 

SDF‑mötet är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

 

 

4 §   Rösträtt

 

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av Parsport Sveriges förbundsstyrelse att gälla från och med den 1 januari till och med den 31 december. Utöver kraven för att upptas på den av Parsport Sverige upprättade röstlängden ska föreningarna i förekommande fall ha erlagt av SDF-möte fastställd årsavgift.

 

Röstlängden upptar de föreningar som har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Parasport Sverige enligt 7 Kap i Förbundsstadgarna (senast 31 december), samt de förpliktelser mot SDF som kan ha be­stämts av SDF‑mötet. Röstläng­den gäller oförändrad till dess att ny röstlängd har till­ställts SDFen.

 

Varje ombud ska vara befullmäktigat av sin förening och får endast ha en röst.

 

5 §   Ärenden vid SDF-mötet

 

Vid SDF‑mötet ska följande ärenden förekomma

 

 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Parasport Sveriges förbundsstyrelse har upprättat för SDFen.

 

 1. Fastställande av föredragningslista för mötet.

 

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

 

 1. Val av ordförande för mötet.

 

 1. Val av sekreterare för mötet.

 

 1. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträkna­re.

 

 1. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut.

 

 1. SDF‑styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

 

 1. SDF-styrelsens årsredovisning/årsbokslut.

 

 1. SDFets revisorers berättelse för samma tid.

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för SDF‑styrelsens förvaltning.

 

 1. Behandling av förslag till SDFets verksamhetsplan med ekonomisk plan samt faststäl­lande av eventuell års­avgift till SDF.

 

 1. Behandling av förslag (motioner) som inlämnats i den ordning som anges i

      2 kap. 2 § samt av SDF‑styrelsens förslag.

 

 1. Val av ordförande i SDFet tillika ordförande i SDF‑styrelsen för en tid av ett år.

 


 1. A) Val av halva antalet (2st) övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
  B) Val av två ersättare för en tid av ett år
  C) Fyllnadsval

 


 1. A) Val av minst en revisor och personlig ersättare med upp­gift att granska verksamhet, rä­kenskaper och förvaltning inom SDFet för en tid av ett år.
  B) Utse en godkänd revisor att jämte vald revisor granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDFet för en tid av ett år.

 

 1. Val av ordförande och minst en ledamot i valbered­ningen för en tid av ett år

 

 1. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Parasport Sveriges förbundsmöte.

 

 1. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF‑mötet.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för SDF eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till SDF-mötet.

 

6 §   Valbarhet

 

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till Parsport Sverige ansluten förening.

 

Ledamot av SDF-styrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor.

 

Arbetstagare hos SDF eller hos Parasport Sverige får inte väljas till ledamot av SDF-styrelsen eller valberedningen.

 

7 §   Extra SDF-möte

 

SDF-styrelsen kan kalla medlemmarna till extra SDF-årsmöte.

 

SDF-styrelsen är skyldig att kalla till extra SDF-möte, när en revisor eller minst en tiondel av röstberättigade föreningar inom distriktet begär det.  För distrikt med 1 – 20 föreningar gäller minst en tredjedel av röstberättigade föreningar.  Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När SDF-styrelsen mottagit en begäran om extra SDF-möte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra SDF-möte ska tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet.

 

Underlåter SDF-styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

 

Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

 

Extra SDF-möte får inte äga rum under tid då DF-stämma eller förbundsmöte pågår.

 

 

8 §   Beslut och omröstning

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slu­tet.

 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 

9 §   Ikraftträdande

 

Beslut fattade av SDF-möte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

 

 

3 Kap        Valberedningen

 

1 §   Sammansättning m.m.

 

Valberedningen, som ska bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och två övriga ledamöter valda av SDF-mötet.

 

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valbered­ningen samman­träder när ordföranden eller minst halva antalet leda­möter så bestämmer.

 

 

2 §   Åligganden

 

Valberedningen ska senast tolv veckor före SDF-mötet tillfråga dem vilkas mandattid ut­går vid SDF-mötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.

 

Senast nio veckor före SDF-mötet ska valberedningen meddela röst­berättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

 

Senast tre veckor före SDF-mötet ska valberedningen skriftligen delge röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap.5 § 11-13 punkterna samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt föreslagits till valberedningen.

 

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.

 

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter SDF-mötet ska protokollet överlämnas till SDF-styrelsen.

 

 

3 §   Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid SDF-mötet

 

Röstberättigad förening får senast fem veckor före SDF-mötet till valberedningen avge förslag på per­soner för valen enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna.

 

Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF-mötet, ska valberedning­en meddela sitt förslag beträffande varje val som ska förekomma enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna.

 

Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver de som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

 

 

4 Kap        Revisorer

 

1 §   Revisorer och revision

 

SDFets revisor/er ska granska SDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper

 

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast fem veckor före SDF‑mötet och ska, efter verkställd revi­sion, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet.

 

5 Kap        SDF‑styrelsen

 

1 §   Sammansättning

 

SDF‑styrelsen, som ska bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande samt fyra övriga ledamöter valda av SDF-mötet.

 

SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekrete­rare.

 

SDF-styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande‑ och förslagsrätt, men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen. En av SDF-mötet, enligt 3 kap 2 § RFs stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

 

 

2 §   Åligganden

 

SDF‑styrelsen är SDFets beslutande organ när SDF-möte inte är samlat.

 

SDF-styrelsen ska

 

 1. Verka för parasportens utveckling i enlighet med Parasport Sveriges målsättning och enligt gällande stadgar och bestämmelser samt tillvarata föreningarnas gemensamma intressen.

 

 1. Verkställa SDF‑mötets beslut.

 

 1. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna för­eningarna och över­vaka den idrottsliga ordningen i dessa.

 

 1. Föranstalta om DM‑tävlingar och andra tävlingar enligt RFs och Parasport Sveriges bestäm­melser samt godkänna DM‑rekord.

 

 1. Handha och ansvara för SDFets medel.

 

 1. Bereda ärenden, som ska föreläggas SDF‑mötet.

 

 1. Förelägga SDF‑mötet förslag till SDFets verksamhetsplan med ekonomisk plan.

 

 1. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, förbundsstyrel­sen och DF‑styrelsen med upplys­ningar och yttranden.

 

 1. Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 § och RFs stadgar med förbehåll för vad som anges i 5 kap 4 § Parasport Sveriges stadgar.

 

 1. Bestämma om organisationen av och tjänster vid SDFets kansli samt i förekom­mande fall anställa SDFets arbetstagare.

 

 1. Föra protokoll och sörja för förbundets bokföring m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt.

 

 

3 §   Kallelse, beslutsförhet och omröstning

 

SDF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslut­för när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla

 

Beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom full­makt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsamman­träde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följan­de sammanträdet.

 

4 §   Överlåtelse av beslutanderätten

 

SDF-styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ären­den till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.

 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta SDF-styrelsen härom.

 

 

Kommentar: Beslut som fattas av delegerad ska kontinuerligt rappor­teras till styrelsen på lämpligt sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelse­sammanträden.

 

 

 

 

Uppdaterad: 15 SEP 2020 07:52
E-post: Adressen Gömd

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram

Postadress:
Gävleborgs Parasportförbund
Gävleborgs idrottsförbund, BOX 325
826 27 Söderhamn

Besöksadress:
Gävleborgs idrottsförbund, Hällåsen 606
826 40 Söderhamn

Kontakt:
Tel: 0706822243, 0723792610
E-post: elin.walfridsson@par...