Hoppa till sidans innehåll

Rapport - Digital delaktighet bland parasportföreningar i Uppland

16 DEC 2020 12:10
37 föreningar i vårt distrikt som uppgivit att de har parasportverksamhet fick i 15 oktober 2020 en förfrågan per mail om att svara på ett antal frågor om sin parasportverksamhet och sin digitala delaktighet i Corona-tider.
 • Uppdaterad: 16 DEC 2020 12:10

Målet med enkäten var att öka kunskapen kring parasportens villkor i Corona-tider och våra parasportföreningars vilja och möjligheter att använda de digitala verktyg som har blivit allt vanligare under pandemin. Vi ville också öka vår kunskap om hur det ser ut på lokal nivå i distriktet, dels för att kunna prioritera framtida insatser, dels för att uppmuntra till ett närmare samarbete och kunskapsöverföring mellan parasportdistriktet och föreningarna.

Sammanfattning

Svarsfrekvens på enkäten var mellan 60% och 46% i de olika avsnitten.

 • 17 av 22 de föreningar som svarat har medlemmar både med och utan funktionsvariationer
 • Föreningarna är olika, både till storlek, idrotter och inriktning. Allt från riksförbund och större klubbar med flera sektioner till mindre funkisföreningar med flera sporter till idrottsföreningar med enstaka medlemmar med funktionsvariation. Detta trots att det inte är så många föreningar med parasportverksamhet till antalet i distriktet.
 • 52% av de svarande uppger att de använder sig av digitala möten i sina föreningar och flera kommenterar också med att föreningen planerar att fortsätta utveckla detta.
 • Viljan och möjligheten till digital samverkan uppges bero mer på om tillfället passar och vilket innehållet är, snarare än (den digitala) metoden.

Analys / Rekommendation

Baserat på svaren i denna enkät ser vi att

 • Vi bör öka våra kunskaper om parasportverksamheten i de tre kommuner som vi nu saknar kontakt till föreningar med parasportverksamhet.
 • Vi har tillfälle att skapa metoder för hur parasportdistriktet i framtiden kan fungera som kunskapsbärande och drivande när det gäller parasportspecifika frågor i många olika idrotter i våra tio kommuner.
 • Detta innebär också att vi behöver öka våra kunskaper om vilken kapacitet de olika specialidrottsförbunden har när det gäller att möta upp kring utbildningar och samarbete i parasportfrågor. Här finns potential till samarbete med RF/SISU Uppland som också har att hantera dessa många specialidrottsförbund och deras olika distriktsindelningar.

ENKÄT · slutsatser per AVSNITT

I vår online enkät ställdes totalt 28 frågor i sex olika avsnitt. I telefonsamtalen (5 st) nedtecknades svar som kan anses besvara i huvudsak avsnitt 1, 2, 4 och 6.

Avsnitt 1 – Vem har svarat på enkäten (3 frågor)

Enkäten har bekräftat vår bild av att idrottsföreningar som arrangerar parasport i vårt distrikt inte är en homogen grupp, istället är de olika och de representanter från dessa föreningar som kommunicerar med oss består också av personer med skilda uppdrag och positioner i dessa föreningar. Några är administratörer, några är tränare, några är förtroendevalda på styrelseposter och några är verksamhetsansvariga. Baserat på bland annat deras respektive arbetstitlar läser vi också ut att några är anställda under det att andra är ideellt verksamma.

Avsnitt 2 – Föreningsuppgifter (7 frågor)

Detta avsnitt har ytterligare betonat hur olika mål och förutsättningar de 37 föreningar som vi skickat ut enkäten till har. Detta blir särskilt viktigt att hålla i åtanke när det kommer till uppföljning av avsnitt 6 – digitalt samarbete och kontakt.

Det belystes i detta avsnitt att vi saknar kontakt/uppgifter om föreningar med parasportverksamhet i tre av våra tio kommuner, nämligen Heby, Knivsta och Tierp. Övriga kommuner hade en representativ svarsfrekvens gentemot de 37 föreningar vi skickade enkäten till.

Antalet idrotter som utövas i föreningarna är ca 20 och i de flesta fall (i 18 av 22 inkomna svar) så anger man endast en idrott med parasportverksamhet, undantag är de fyra föreningar där man uppger att man har aktiviteter i från två till sju olika idrotter.

På frågan vilka funktionsvariationer deras aktiva parasportare har så uppger föreningarna att den vanligaste är rörelsenedsättning (67%), följt av intellektuell funktionsnedsättning (61%) och neuropsykiatrisk diagnos (56%).  OBS! Detta är inte ett mått på antal aktiva parasportare med en specifik funktionsvariation eftersom vi ej frågat efter antalet parasportmedlemmar i föreningarna.

82% (av 17 svarande) uppgav att de hade aktiva/medlemmar utan funktionsnedsättning och mer än hälften (53%) uppgav att de hade blandade grupper där både personer med och utan funktionsvariation deltar.

Avsnitt 3 – Vilka ”skyltfönster” används (2 frågor)

71% av de 17 respondenterna anger att ”På vår hemsida” är det ställe som man som presumtiv medlem kan hitta aktuell information om deras parasportverksamhet.

Det näst mest vanliga sättet att informera presumtiva medlemmar om sin parasportverksamhet är med 59% ”När vi deltar i, eller anordnar prova på”. På tredje plats kommer med 41% ”I kommunens föreningsregister”.

Av de 17 föreningar som svarat på frågan om de anmält sig till ParaMe svarar 5 st nej, 8 st ja och 4 st vet ej om deras förening anmält sig dit.

Avsnitt 4 – Inställt eller omställt? (4 frågor)

När det kommer till frågan om träning kan man se att det fördelar sig ganska jämnt mellan de fem olika alternativen från 1= ingen träning har ställts in till 5=vi har ställt in all träning och man kan utläsa av kommentarerna att de idrotter som är individuella har haft lättare att upprätthålla träningar än lagsporter. Och att det är framförallt träningar med barn som fortsatt under det att vuxenträningar varit mer inställda.

Tävlingsverksamheten har dock varit i stort sett inställd. Endast en svarande har uppgivit att ingen tävling ställts in. Av kommentarerna kan man utläsa att det dels beror på att många tävlingar de skulle ha deltagit i varit inställda, att serier etc. stoppats av förbund, dels att deltagare i riskgruppen själva avstått och reserestriktionerna påverkat starkt.

 

Avsnitt 5 – Kommunikation (7 frågor)

På frågan om hur föreningarna för det mesta kommunicerar med sina medlemmar så svarar 13 st att det sker via deras hemsida, 11 st anger Sociala medier och 9 st anger e-post. Fjärde vanligaste (7 st) kommunikationsmetoden mellan förening och aktiva är via fysiska möten. 6 st använder sms som en vanlig metod att kommunicera med sina medlemmar och 5 st telefon.

8 av 17 föreningar (47%) anger att de kommunicerar mer digitalt detta år än tidigare år.

9 av 17 svarande föreningar anger att de arrangerar möten online i föreningen och under kommentarer kan man läsa att någon kommer att hålla årsmöte digitalt, flera säger att de planerar att ha ledarträffar etc. digitalt framöver.

53% svarar att föreningens styrelse eller tränare/ledare inte deltar i utbildningar online. I kommentarsdelen kan man läsa att i deras idrott finns ännu inte lämpliga online utbildningar, eller att man inte kan hitta lämpliga sådana. Ytterligare en kommentar är att det har bara inte blivit så. Det förefaller alltså att det är ganska knutet till om idrotten (specialförbundet) skapat online-utbildningar eller inte. Huruvida de förbund som har sådana utbildningar är anpassade och tillgängliga för parasportare inom respektive idrott framkommer inte.

 

Avsnitt 6 – Digitalt samarbete och kontakt (5 frågor)

När det kommer till frågan om hur intresserade föreningarna är av att delta i digitala konferenser/möten om inbjudan från Parasport Uppland skulle komma så framgår att det sannolikt beror på om tidpunkten passar och om innehållet intresserar, upplevs vara av nytta för föreningen. En liten övervikt mot att sannolikheten är större till att föreningen tackar ja än nej kan dock utläsas. En slutsats vi drar av kommentarerna är att det förmodligen inte lönar sig att bjuda in till allmänna möten/konferenser/utbildningar utan att istället det krävs att de är ganska specifika och att det bjuds in i god till innan tillfället, gärna i dialog med vilka tider/datum som passar bäst innan datum- och tidsbestämning.

 

De som svarat har kommit med ett flertal olika förslag på hur parasportdistriktet skulle kunna stötta dem.  

 • Gärna som bollplank i frågor och upplägg runt matcher och träning
 • Ta fram utbildningar just för målgruppen vad gäller vår idrott.
 • Funktionärer vid tävlingar och i organisationen för tävlingar
 • Bjuda in till möten, idrottsaktiviteter. Lokaler.
 • Uppvakta kommunen kring regler om prioritering av lokaler och planer som gör att vi har svårt att få tag på planer efter behov.
 • Vår lokal skulle behöva bli mer tillgänglig för personer med rörelsehinder. Stöd för planering och ombyggnation skulle vara guldvärt. Samt medel för att införskaffa sportrullstolar till våra två spelare som behöver använda sina egna stolar i dagsläget.
 • Hjälp med utbildning av rullstolsburna för att de ska ges möjlighet att få segelflyga. Behöver hjälp med utbildning och riktlinjer för ensamflygning. Vilka begränsningar i förmåga är acceptabla mm.
 • Hjälp med hemsidan anpassad för nuvarande situation

 

50% av föreningarna vill att Parasport Uppland kontaktar dem och har uppgivit kontaktuppgifter till dem de vill att vi ska kontakta.

 

Uppland, december 2020

 

 Parasport Uppland rapport Digital Delaktighet (final).pdf

Skribent: Margareta Spång
E-post: This is a mailto link

Sponsorer

Huvudsponsorer

folksam
ATG
Toyota

Sponsorer

Jysk
Lions

Officiella leverantörer

hemma
GrandTravelGroup
Vinge

Andra kanaler

Facebook ch-twitter
Youtube Instagram